Lan-zuzenbidea

Lan-kontratu idatzia

Contrato escrito de trabajo.

Dokumentu horrek adierazten du, legearen arabera, enplegatzailearen eta langilearen arteko akordioak eragiten dizkizuten eskubide eta betebeharrak. Zure eskubidea daa eta beraien betebeharra. Zuk balio duzu, ez zalantzarik izan. Alde biek hartu behar dute beren gain. Honako hauek agertu behar ditu:

Bi aldekoen izen-abizenak.

 • Lana egingo den etxebizitzaren helbidea.
 • Hasiera-data.
 • Kontratu mota (mugagabea edo aldi baterakoa).
 • Probaldia ezartzen den (edo ez).
 • Erregimen mota: barnekoa edo kanpokoa.
 • Lanaldi mota (osoa, lanaldi erdia, orduka edo gauekoa)
 • Ordutegia (lanaldia nola banatzen den, egunean zer egun eta ordu)
 • Kontratatzen diren zeregin nagusiak (garbiketa, sukaldea, zaintza, laguntza…)
 • Atsedenaldiak (lan-egunean, astean, oporrak).
 • Soldata (asteko ordu-kopuruaren arabera).
 • Aparteko ordainsariak.
 • Presentzia-ordurik egongo den (zer zeregin diren, nola eta zenbat ordainduko diren eta/edo ordaindutako atsedenaldi baliokideekin konpentsatuko diren).
 • Aparteko orduak (ordainsaria eta prezioa)
 • Gauzazko soldata egongo den, zer portzentaje eta zer kontzepturengatik.
 • Otordu nagusietarako denborak

 Kontratuaren amaiera-data zehazten ez bada, mugagabea dela ulertuko da.

Lan-denborak

Asteko atsedenaldia 36 ordukoa izango da jarraian, normalean larunbat arratsaldean edo astelehen goizean eta igande osoan. Lanaldiak tarteko izan behar duen gutxieneko denborari esaten zaio lanaldien arteko atsedenaldia, eta araudiak 12 ordu aurreikusten ditu.

Barne-lanetan10 ordura murriztu daitezke, eta 2 ordu horiek 4 asteko aldian konpentsatu. Eguneroko atsedena arautu gabe dagoen arren, Barne-otorduetarako aurreikusitako orduak eguneko atseden-baimen gisa negozia daitezke.

 

Ia inoiz ez da ordu bat lagatzen bazkaltzeko edo afaltzeko, baina denbora tarte horiek ez dira ordaintzen, ustez, otorduetarako erabiltzen direlako.

 

Oporrak 30 egun naturalekoak dira lan egindako urte bakoitzeko. Bi alditan edo gehiagotan bana daitezke, alderdien arteko akordioaren arabera. 15 egun jarraian izan behar dute. Akordiorik gabe, alde bakoitzak 15 egun ezarri ahal izango du, 2 hilabete lehenago jakinarazita. Idatziz, oporrak urte naturaletik kanpo hartzeko jarraibideak eman daitezke. Gainera, egutegiak urtean ordaindutako 14 jaiegun ezartzen ditu.

Atsedenaldiak

Asteko atsedenaldia 36 ordukoa izango da jarraian, normalean larunbat arratsaldean edo astelehen eta igande osoan. Lanaldiak tarteko izan behar duen gutxieneko denborari lanaldien arteko atsedenaldia esaten zaio, eta araudiak 12 ordu aurreikusten ditu. Barne-orduak 10 ordura murriztu daitezke, eta 2 ordu horiek 4 asteko aldian konpentsatu. Eguneroko atsedena arautu gabe dagoen arren,
Barne-otorduetarako aurreikusitako orduak eguneko atseden-baimen gisa negozia daitezke.
Ia inoiz ez da ordu bat ere ematen bazkaltzeko edo afaltzeko, baina garai horiek ez dira ordaintzen, ustez, otorduetarako erabiltzen direlako.
Oporrak 30 egun naturalekoak dira lan egindako urte bakoitzeko. Bi alditan edo gehiagotan bana daitezke, alderdien arteko akordioaren arabera. Beti jarraitu behar dira 15 egun. Akordiorik gabe, 15 egun ezarri ahal izango dira alde bakoitzeko, 2 hilabeterekin jakinarazita.
Aldez aurretik. Idatziz, oporrak urte naturaletik kanpo hartzeko jarraibideak eman daitezke. Gainera, egutegiak urtean ordaindutako 14 jaiegun ezartzen ditu.

Ordainsariak

Lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) astean 40 orduko lanaldiaren gainean kalkulatzen da. Lanaldia handiagoa edo txikiagoa bada, proportzionalki doitu behar da. Delako LGS hori legezko gutxienekoa da, horren azpitik legez kanpokoa da, baina beti hobetu daiteke itun indibidual edo kolektiboaren bidez. Orduko prezioa, LGSa bezala, gobernuak finkatzen du urtero, eta aparteko ordainsarien eta oporren ehunekoa hartzen ditu barnean.

Eta hau ere minimoa da; beti hobetu daiteke.

Alderdiek ez badute igoerarik adosten, Lan eta Immigrazio Ministerioko Estatistika Zuzendariordetza Nagusiak argitaratzen dituen hitzarmen kolektiboetan itundutako urteko soldata-igoera bera aplikatuko da.

Gauzazko prestaziotzat har daiteke langileari ostatu- eta/edo mantenu-gastuak deskontatzea. Garrantzitsua da hori bideratzea. Ehuneko horrek bermatu behar du hileko soldata eskudirutan ordainduko dela, eta ezin du soldata osoaren %30a gainditu.

Urtean aparteko 2 ordainsari jasotzeko eskubidea izango da, lan egindako denboraren proportzioan, eta seihileko bakoitza amaitzean jasoko dira, kontrakorik itundu ezean. Zenbatekoa alderdiek adostutakoa izango da, baina urteko zenbaketan LGSa eskudirutan ordainduko dela bermatu behar du.

Soldataren dokumentazioa nahitaezkoa da, eta horretarako langileari nomina edo banakako ordainagiri bat emango zaio eta hura ordaindu dela egiaztatzen duen agiria ere bai.

Kontratu bat amaitzeko moduak

Bi aldeak ados jartzen badira, lan-harremana eten daiteke.

Enplegatzailea aldatzen denean edo lantokia beste hiri bateko etxera aldatzen denean, langileak 7 egunez gutxienez lanean jarraitzen badu, kontratuak bere horretan jarraitzen duela ulertuko da.

Kaleratzea bidezkoa izango da langileak arau-hauste larri bat egiten duenean. Idatziz jakinarazi behar da, arrazoia alegatuz, eta frogak lortzen badira, ez da kalte-ordainik eman behar. Kausarik, frogarik eta/edo idatzizko jakinarazpenik ez badago (ondorio- eta arrazoi-datarekin), bidegabeko kaleratzetzat hartuko da, eta 20 eguneko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango du lan egindako urte bakoitzeko, 12 hileko mugarekin. Ezin da barneko langilerik kaleratu, hurrengo eguneko 17:00ak eta hurrengo egunekoaren 08:00ak bitartean, leialtasun eta konfiantza falta larririk ezean.


Figura juridiko gisa atzera egitea sektore honetan bakarrik existitzen da, eta enplegatzaileari harremana edozein unetan amaitzeko aukera ematen dio, arrazoirik egon ez arren. Hainbat baldintza bete behar ditu.

Langileari 7 egun lehenago jakinarazi behar zaio (antzinatasuna urtebetetik beherakoa bada) edo 20 egun lehenago (urtebetetik gorakoa bada). Aldi horretan, langileak astean 6 orduko baimena izateko eskubidea du (ordainsaria galdu gabe), beste enplegu bat bilatzeko. Hori errespetatzen ez bada, egun horiek ordaindu egin behar dira.
Gainera, nahitaezkoa da idatziz jakinaraztea eta, une horretan, langilearen eskura 12 eguneko soldataren kalte-ordaina jartzea lan egindako urte bakoitzeko, 6 hileko mugarekin (urte bakoitzeko 7 egun izango dira, 2012 baino lehenagoko kontratuetarako).
Azken bi baldintza horietako edozein betetzen ez bada, atzera egitea bidegabeko kaleratze bihurtuko da, dagokion kalte-ordainarekin (20 egun/urte). Langileak atzera egiteari dagokionez (kontratua haustea erabakitzen duenean), legeak ez du aurreabisu-aldirik zehazten, baina 15 egun lehenago jakinarazi ohi da. Ez du kalte-ordainik, salbu eta enplegatzailearen ez-betetze batean oinarritzen bada eta frogatzen bada.

 • Enplegatzailea hiltzen bada edo egoitza batean sartzen bada, hilabeteko soldata ordainduko zaio, ordainsarien hainbanaketarekin.
 • Sektore honetan ohikoa den beste kasu bat haurdun dagoen langilea kaleratzea da. Kasu horretan, kaleratzea ez da ontzat ematen, eta, berriz hartu ezin denez, lan egindako urte bakoitzeko 45 soldata-eguneko kalte-ordaina eman behar da (2012. urtea baino lehen lan egindako denborarako), eta 33 egunekoa lan egindako urte bakoitzeko (2012. urtetik aurrera lan egindako denborarako), 24 hileko kuotaren mugarekin.
 • Aldi baterako kontratuetan, amaiera data dutenean, alegia, urteko hamabi eguneko kalte-ordaina eman behar da.

Kalte-ordain horiek ordukako lanean ere aplikatzen dira. Emakume askok ez dakite hau. Kaleratze bat erreklamatzeko epea 20 egun baliodunekoa da (ez dira zenbatzen ez larunbatak, ez igandeak, ez jaiegunak). Garrantzitsua da informazioa ezagutzea, eskubideak ez galtzeko.

Gainera, lan harreman bat amaitzen den guztietan likidazio bat ordaindu behar da: soldata, aparteko ordainsaria eta egiteke dauden oporrak. Eta azken urtean zor diren beste zenbateko batzuk erreklama daitezke (presentzia-orduak eta/edo aparteko orduak, jaiegunak …). Erreklamazioa egiteko epea urtebetekoa da.

Segurtasun soziala

Enplegatzailearen ardura da langilea Gizarte Segurantzan (SS) alta ematea lehenengo lanordutik, hura hasi baino lehen. Etxebizitza batean baino gehiagotan lan egiten duten langileek enplegatzaile guztiek alta emanda egon behar dute, eta kotizazio guztiak batzen zaizkie.

Lanaldiak hilean 60 ordutik beherakoak badira, enplegatzaileak langilearekin adostu dezake hari alta ematea eta kuotak hilero ordaintzea (bi alderdien artean berdin banatzen dira). Baina, enplegatzaileak ez badu bere

kuotaren proportzioa ordaintzen, langilea osorik ordaintzera behartuta dago, eta hala egiten ez badu, Gizarte Segurantzak haren aurkako ekintzak egin ditzake, hura erreklamatzeko. Gero, hala ere, langileak enplegu-emaileari eska diezaioke.

Ordaindu beharreko hileko kuota, soldataren arabera aldatzen dena, 8 tartetan banatzen da. Kuota bakoitza dagokion kotizazio-oinarriari portzentaje bat aplikatuta kalkulatzen da, Gobernuak finkatutako soldata-tarteen taularen arabera. Kuota osotik, langileari zati txiki bat ordaintzea dagokio. Ez da legezkoa langileari dagokiona baino kopuru handiagoa deskontatzea.

Baja eskatzeko epea 3 egunekoa da lana uzten duenetik, eta enplegatzaileak egiten du.

Lan-istripuagatiko baja lehen egunetik kobratzen da, bajaren aurreko hileko eguneko kotizazio-oinarriaren% 75en gainean.

Gaixotasunagatiko baja bajaren aurreko hileko eguneko kotizazio-oinarriaren %60ren gainean kobratzen da. Lehenengo 3 egunetan ez da ezer kobratzen, 4. egunetik 9. egunera enplegatzaileek ordaindu behar dute, eta 9. egunetik aurrera, baja Gizarte Segurantzak ordaintzen du zuzenean.

Eta eguneko kopuru bera da (oinarriaren %60a). Bajan 21 egun egon ondoren, prestazioa eguneko %75era igotzen da, Gizarte Segurantzaren kontura, amaitu arte. Gaixotasun beragatik gaixoberrituz gero, bajen artean 6 hilabete baino gehiago igarotzen ez badira, bigarren baja lehenengo egunetik kobratzen da.

Amatasun-bajan, 16 astez kotizazio-oinarriaren %100eko sorospena kobratzen da. 16 aste horiek 2 gehiagora luza daitezke erditze anizkoitzeko seme-alaba bakoitzeko. 6 aste hartu behar dira erditu ondoren, gainerako 10 asteen barruan: langileak erabaki dezake nola banatu, eta aitarekin batera balia dezake, edo osorik laga. Prestazio hori jasotzeko, alta emanda egon behar da amatasun-baja hasten den egunean, eta, gainera, kotizazio-aldi hauek eskatzen dira: 21 urtera arte, ezer ez; 21 urtetik 26 urtera arte, 90 egun kotizatuta azken 7 urteetan edo 180 egun bizitza osoan; 26 urtetik gora, 180 egun azken 7 urteetan edo 360 egun, bizitza osoan.

Erretiro-pentsiorako eskubidea izateko, 65 urte izan behar dira gutxienez, eta 15 urte kotizatu, horietako 2 erretiroa hartu aurreko 15 urteetan. 2013tik aurrera, gutxieneko aldi horiek handituz doaz, eta, hala, eskatutako urteak eta adina igotzen joango dira. Gainera, SOVI delako pentsioa jasotzeko eskubidea dute 1967ko urtarrilaren 1a baino lehen gutxienez 180 egun kotizatu zituzten langileek. Kasu askotan, aldi berean kobratu daitezke alarguntza-pentsio bat eta erretiroa, diru-sarreren arabera.